Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *
Username : *
Password : *
ยืนยัน Password : *
วันเกิด :
e-mail : *
*** กำหนด Password จำนวน 6-20 digit(ประกอบด้วยตัวอักษร(a-z,A-Z,0-9)
และไม่สามารถพิมพ์อักขระพิเศษดังนี้ "()+}{;=`~:\\|'?/><, ***
ข้อมูลของสมาชิก
:: กรุณาระบุชื่อและที่อยู่
ชื่อ : *
นามสกุล : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน : *
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : *
โทรสาร :
หมายเหตุ :
CaptCha
ป้อนอักขระที่ท่านเห็น :   *

บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด (www.utopup.co.th)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์

โดยที่ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “U top up”) ได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ www.utopup.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อทำการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เป็นสมาชิกของU top up (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) และการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเว็บไซต์ของผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่ U top upจะได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง

ข้อ 1. ผู้ซื้อจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของU top up และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 2. ผู้ซื้อจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากผู้ซื้อมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ login name และ/หรือรหัสผ่านของผู้ซื้อไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใดๆ บนเว็บไซต์โดยผู้อื่นนั้น เป็นการกระทำของผู้ซื้อเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้ซื้อทั้งปวง

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่กล่าวในข้อ 2 ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อรายอื่นหรือU top up ผู้ซื้อตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวนโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ซื้อมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ซื้อจะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง โดยคำสั่งซื้อใดๆก็ตามของผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว

ข้อ 5. U top upมีสิทธิในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า หากU top upพบว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ซื้อให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและ/หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบุในข้อ 1.

(ข) ผู้ซื้อเปิดเผย login name และรหัสผ่านให้บุคคลอื่นตามที่ระบุในข้อ 2.

(ค) ผู้ซื้อกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ซื้อเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ข้อ 6. U top upไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการ การรบกวนหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการใช้งาน

ข้อ 7. ผู้ซื้อรับทราบและยอมรับว่า U top up เป็นเพียงตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น ดังนั้น U top up จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและ/หรือบริการ ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของ U top up

นอกจากนั้น U top up ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นกระทำการใด หรือการผิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ในทุกกรณี

หมายเหตุ: เพื่อลดปัญหาข้างต้นที่อาจจะเกิดขึ้น U top up ขอแนะนำให้ผู้ซื้อศึกษารายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการที่เสนอขาย ตลอดจนเงื่อนไขการใช้และข้อจำกัดต่างๆ (ถ้าหากมี) ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อทุกครั้ง

ข้อ 8. U top upมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

ข้อ 9. ผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ เนื้อหา รวมถึงซอฟท์แวร์ รหัสต้นทางและรหัสปลายทาง ที่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้น เพื่อการให้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ เป็นของU top upหรือบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมีสิทธิตามกฎหมาย และถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

นอกจากนั้น ผู้ซื้อรับทราบว่า ผู้ซื้อสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นเพื่อการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ หากU top upพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น U top upมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่ U top upเห็นสมควร

ข้อ 10.ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และได้รับสินค้าและ/หรือบริการจาก U top upไปแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม U top upมีสิทธิเรียกให้ผู้ซื้อส่งคืนสินค้าให้แก่ U top upในสภาพที่เป็นอยู่และ/หรือใช้ค่าสินค้าจนถึงวันที่ส่งคืน และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายในการใช้สินค้าและ/หรือบริการตามที่ U Top upประเมินในทันทีโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 11. บรรดาการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือ จดหมาย และเอกสารใดๆ รวมถึงจดหมายหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อได้ส่งไปยังที่อยู่ของU top upที่ระบุไว้ในตอนต้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และที่อยู่ของผู้ซื้อในหลักฐานการลงทะเบียน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้ซื้อจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 12. การที่ U top upไม่ใช้สิทธิ หรือประวิงการใช้สิทธิ หรืออำนาจใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ถือว่าU top upสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวตลอดไป

ข้อ 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย 
 
Call Center : 02-016-5787 ©2011 U Top Up Online